logo

ดั่งสลักและขัดเงา

ดั่งสลักและขัดเงา l หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ. ดร. สุวรรณา สถาอานันท์

ปกรณ์ สิงห์สุรียา, ศริญญา อรุณขจรศักดิ์, ชาญนรงค์ บุญหนุน, 
รชฎ สาตราวุธ, คงกฤช ไตรยวงศ์, สุภัควดี อมาตยกุล, นุชรี วงศ์สมุท, วรรณทนา ลมพัทธยา, 
ศรียุดา อนุวรรณะวิภาค และ สุวรรณา สถาอานันท์ เขียน

คงกฤช ไตรยวงค์ และ  รชฎ สาตราวุธ บรรณาธิการ
-


ดั่งสลักและขัดเงา ประกอบไปด้วยบทความที่แตกต่างกัน 9 ชิ้น โดยแบ่งหมวดหมู่ของบทความทั้งหมดมาจากความสนใจและการทำงานของอาจารย์สุวรรณา ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 'คำสอนงอกเงย', 'จำเป็นต้องตรวจสอบ', 'มีมิตรสหายจากแดนไกล' และ 'กังวลว่าจะไม่รู้จักคน'

'คำสอนงอกเงย'
- ไม่มีความเป็นธรรมในความโศกเศร้าของขงจื่อ: บทไตร่ตรองการตีความของ ดร.สุวรรณา ผ่านกรอบปรากฏการณ์วิทยา ความทนทุกข์ของปอล ริเกอร์
- การจัดการกับความปรารถนาในจริยศาสตร์เมิ่งจื่อ

'จำเป็นต้องตรวจสอบ'
- ภาษาและความหมายอันแปรเปลี่ยนจากพุทธศาสนานิกายเซ็นถึงองคุลีมาลสูตร
-พระเยซู: นักปรัชญาแห่งศรัทธา

'มีมิตรสหายจากแดนไกล'
-ความโอบอ้อมอารีทางภาษา ในปรัชญาการแปลของ ปอล ริเกอร์
-เจ้าหญิงอลิซาเบธกับเดส์การ์ต : มิตรภาพกับการแลกเปลี่ยนทางปรัชญา
- ก้าวข้ามสิทธิสตรีสู่การให้ความอาทร: บทวิเคราะห์ปัญหาการทำแท้ง

'กังวลว่าจะไม่รู้จักคน'
- พี่มาร์ค...พระโขนง 2013: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางศาสนากับการสถาปนามหากาพย์แห่งรักแท้
- เพราะเชื่อจึงเล่า หรือเพราะเล่าจึงเชื่อ? บทวิเคราะห์เรื่องเล่าจากภาพยนตร์ Life of Pi

-
ดั่งสลักและขัดเงา l หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ. ดร. สุวรรณา สถาอานันท์

ปกรณ์ สิงห์สุรียา, ศริญญา อรุณขจรศักดิ์, ชาญนรงค์ บุญหนุน, 
รชฎ สาตราวุธ, คงกฤช ไตรยวงศ์, สุภัควดี อมาตยกุล, นุชรี วงศ์สมุท, วรรณทนา ลมพัทธยา, 
ศรียุดา อนุวรรณะวิภาค และ สุวรรณา สถาอานันท์ เขียน

คงกฤช ไตรยวงค์ และ  รชฎ สาตราวุธ บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ สมมติ จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2560
จำนวน 329 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN: 978-616-719-6688copyright 2014 CANDIDEBOOK by