logo

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย l A History of Thailand

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย l A History of Thailand
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร เขียนประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย หนังสือที่เขียนโดย คริส เบเคอร์ (นักประวัติศาสตร์) และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง) ผู้เขียนทั้งสองทำให้เราเห็นภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้กระจ่างชัดขึ้น ผ่านภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
นับตั้งแต่ก่อนที่ "รัฐชาติ" จะถือกำเนิดขึ้นจนถึงการเกิด "รัฐชาติ(ไทย)"
และถูกขับดันให้สำแดงพลังตัวตนจนซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชาติอย่างแนบเนียน
อธิบายถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้งหลายครา
วิพากษ์ความซับซ้อนในการเปลี่ยนขั้วอำนาจแย่งชิงความเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
โดยกลุ่มทุนใหม่ จนพัฒนาสู่ "การเมืองเรื่อง (สองสี) ของคนไทยทุกคน" ในยุคปัจจุบันประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย l A History of Thailand
คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร เขียน
สำนักพิมพ์ มติชน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2559
จำนวน 416 หน้า - ปกอ่อน
ราคา 395 บาท
ISBN: 978-974-021-2652
 

copyright 2014 CANDIDEBOOK by