logo

คนไทย/คนอื่น l ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย

คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย
ธงชัย วินิจจะกุล เขียน
อัญชลี มณีโรจน์ บรรณาธิการ


การสร้างอัตลักษณ์ต้องสร้างคุณสมบัติเด่นของสังคมหรือกลุ่มชนควบคู่กับการระบุคุณสมบัติที่แตกต่างหรือตรงกันข้าม การสร้างความเป็นอื่น จึงไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดอัตลักษณ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างตัวตนหนึ่งๆ เกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกัน ในหลายกรณีการสร้างอัตลักษณ์เกิดจากการนิยามผู้อื่นหรือผู้ไม่ใช่เราก่อนการรู้จักตัวเองหรือการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยซ้ำไป 
ธงชัย วินิจจะกุล

คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย
ธงชัย วินิจจะกุล เขียน
อัญชลี มณีโรจน์ บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งแรก : 2560
จำนวน 248 หน้า - ปกอ่อน
ราคา 300 บาท
ISBN: 978-616-7667-577

copyright 2014 CANDIDEBOOK by