logo

ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า

สกุล บุณยทัต เขียน

-

ยิ่งใกล้ชิด...ยิ่งคิดถึง...ผมก็ยิ่งค้นพบสิ่งที่ตนเองเคยเขียนที่ได้นำพาชีวิตของผมให้ก้าวล่วงไปไกลสู่โลกอันเป็นนิมิต ผมได้เห็นอะไรบางอย่างตรงนั้น และปรารถนาให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสจะมองเห็น ตราบที่คุณ...ตัดสินใจถอดหัวใจทั้งหมดออกมาวางไว้ตรงหน้า แล้วค่อยเอื้อมมือไปผลัก ให้มันเคลื่อนไหวออกไปสู่ตรงกลาง เบื้องหลัง และขึ้นไปสู่เบื้องบน 
 
ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า รวบรวมคมความคิด มุมมองต่อชีวิต คุณค่าความเป็นมนุษย์และจุดมุ่งหมายสูงสุดเชิงปรัชญา เป็นวิถีแห่งการวางหัวใจไว้ให้ผู้อ่านได้สัมผัสด้วยดวงใจของท่าน ดุจเดียวกัน

-

ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า
สกุล บุณยทัต เขียน
จำนวน 144 หน้า
aryHoUSE จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2560
ISBN: 978-616-92469--9-2

copyright 2014 CANDIDEBOOK by