logo

GRECO-ROMAN ปัญญากรีก-โรมัน

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เขียน

-

หากโรมเป็นคน โรมคือคนแบบไหน
หากกรีกเป็นคน กรีกสร้างตัวตนมาอย่างไร
ศึกษาประวัติศาสตร์สองอารยธรรมโบราณ
เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างปัญญาสู่อนาคต

ร่วมเดินทางและสนทนากับผู้คนตามวิธีการของนักปรัชญา
ไปกับ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
หนึ่งในผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ นักคิด นักเขียน 
นักผลิตสารคดี ผู้ตั้งคำถามแหลมคมที่สุดแห่งยุค

GRECO-ROMAN (ปัญญากรีก-โรมัน)
open eyes series ลำดับที่ 2
หนังสือชุดที่จะพาผู้อ่าน
ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และกระบวนการสร้างปัญญา
ของนานาอารยประเทศ

-

GRECO-ROMAN ปัญญากรีก-โรมัน
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เขียน
openbooks จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559 (ปกอ่อน)
จำนวน 272 หน้า
ราคา 395 บาท
ISBN : 9-786167-982090

copyright 2014 CANDIDEBOOK by