logo

เขียนหญิง:อำนาจ โยนีและการเขียนของลึงค์

ธเนศ วงศ์ยานนาวา เขียน

-

"สถานภาพของผู้หญิงในฐานะหญิงชั่ว สัญลักษณ์แห่งความชั่วร้าย สัญลักษณ์แห่งความต้องการที่เต็มไปด้วยตัณหา ราคะ มีความยากได้อยากมีไม่มีที่สิ้นสุด ดุจราวกับการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงสามารถดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดุจราวกับการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงสามารถดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การวาดภาพหรือยกสถานะดังกล่าวให้แก่ผู้หญิงนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างภาพที่เกิดจากฝืมือผู้ชายแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพต่างๆ เหล่านี้จะเป็นไปในจินตนาภาพของศาสนา จินตภาพในทางวิทยาศาสต์ หรือจะเป็นจินตภาพในนิยาย"

- คำโปรยจากปกหลัง

-

เขียนหญิง:อำนาจ โยนีและการเขียนของลึงค์
ธเนศ วงศ์ยานนาวา เขียน
unfinished project publishing จัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมพาพันธ์ 2557 (ปกอ่อน)
จำนวน 193 หน้า
ราคา 170 บาท
ISBN : 978-616-321791-2

copyright 2014 CANDIDEBOOK by