logo

เพศและวัฒนธรรม

ปรานี วงษ์เทศ เขียน

 “เพศและวัฒนธรรม” โดย ปรานี วงษ์เทศ หนังสือรวมบทความทางมานุษยวิทยาที่เป็นทั้งแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลภาคสนาม ที่จะอธิบายและทำความเข้าใจเรื่องของความแตกต่างทางเพศและวัฒนธรรมจากแง่มุของผู้หญิง ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศจึงเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม และยังเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสถานภาพที่เป็นร่องรอยของผู้หญิงในสังคมให้มีความเสมอภาคกับเพศชายในฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันได้ด้วย

 

เพศและวัฒนธรรม
ปรานี วงษ์เทศ เขียน
สำนักพิมพ์นาตาแฮก จัดพิมพ์
จำนวน 310 หน้า
ราคา 285 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2559
ISBN : 978-974-482-107-2

copyright 2014 CANDIDEBOOK by