logo

Re-Learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เขียน
อาทิตย์ เคนมี บรรณาธิการ

 
“Re-Learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด” รวมบทสัมภาษณ์ขนาดยาวที่ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์วิจัยด้านการศึกษา จากรศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ แผนที่นำทางไปสู่การแก้ปัญหาสังคมที่เราอยู่ด้วยการใช้เหตุใช้ผล หลักฐานทางวิชาการ และความปรารถนาดีต่อกัน


Re-Learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เขียน
อาทิตย์ เคนมี บรรณาธิการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิมพ์
ปีที่พิมพ์  2559
จำนวน 127 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN : 978-6163290717

copyright 2014 CANDIDEBOOK by