logo

We Should All be Feminists

เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์

ชิมามานดา เอ็นโกซี อาไดชี่  เขียน
แมท ช่างสุพรรณ  แปล

“ฉันจะใช้โอกาสนี้ร้องขอว่าทุกคนควรเริ่มฝันและวางแผนเพื่อโลกที่แตกต่างไปจากเดิม โลกที่มีความยุติธรรมกว่าเดิม โลกที่ผู้ชายและผู้หญิงจะมีความสุขมากขึ้นกับการจริงใจต่อตัวเอง และวิธีเริ่มต้นก็คือ เราควรเลี้ยงดูลูกสาวของเราด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิม เราควรเลี้ยงดูลูกชายของเราด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิมเช่นกัน”
 
We Should All be Feminists | เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์
ชิมามานดา เอ็นโกซี อาไดชี่  เขียน
แมท ช่างสุพรรณ  แปล
สำนักพิมพ์ 1001ราตรี จัดพิมพ์
จำนวน 64 หน้า
ราคา  150 บาท
พิมพ์ครั้งที่  1 : สิงหาคม 2559
ISBN : 978-616-8051-02-3

copyright 2014 CANDIDEBOOK by